notice
ข้อมูลอัปเดตเมื่อ วันที่
เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

0 คน

0 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

767 คน

คิดเป็น 0.00%

765 คน

คิดเป็น 0.00%

บัตรดี

750 ใบ

คิดเป็น 97.66%

750 ใบ

คิดเป็น 97.91%

บัตรเสีย

14 ใบ

คิดเป็น 1.82%

13 ใบ

คิดเป็น 1.70%

จำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

4 คน

คิดเป็น 0.52%

3 คน

คิดเป็น 0.39%

หมายเลข 2

นายสนาน หวังผล431 คะแนน

หมายเลข 1

นายสุธี ไหวพริบ263 คะแนน

หมายเลข 3

ดาบตำรวจอิทธิเดช เทพรินทร์56 คะแนน

เขต 1

ประกอบด้วย:

อำเภอเกาะลันตา


หมายเลข 11

นายศุภพงศ์ ประพฤติดี 263 คะแนน

หมายเลข 9

นายอภิสิทธิ์ แซ่อ๋อง 226 คะแนน

หมายเลข 12

นายกฤษดา กิจค้า 172 คะแนน

หมายเลข 8

นางจิตรา หวังผล 161 คะแนน

หมายเลข 10

นายเวธิต แสวงชอบ 159 คะแนน

หมายเลข 7

นางสาวพวงพรรณ ธรรมวณิช 146 คะแนน

หมายเลข 1

นายจุมพล อ่อนหวาน 125 คะแนน

หมายเลข 4

นางภาวิณี ประดิษฐ์ 125 คะแนน

หมายเลข 6

นายชูชาติ รอดรักษ์ 106 คะแนน

หมายเลข 2

นายสมเกียรติ ก้องเกียรติคุณ 102 คะแนน

หมายเลข 5

นางนิรา บ่ายเส็ง 92 คะแนน

หมายเลข 3

นายพีรเดช กุลสถาพร 86 คะแนน

หมายเลข 14

นายจตุรงค์ กิจค้า 63 คะแนน

หมายเลข 13

นายวิชิต โกมล 51 คะแนน

เขต 2

ประกอบด้วย:

อำเภอเกาะลันตา


หมายเลข 8

นายสมเกียรติ ชัยบุตร 215 คะแนน

หมายเลข 10

นายศราวุธ หวังผล 206 คะแนน

หมายเลข 1

นายชัยรัตน์ หลานไทย 202 คะแนน

หมายเลข 11

นายชวลิต โกมล 190 คะแนน

หมายเลข 9

นายสุนันท์ หมาดสาหรน 186 คะแนน

หมายเลข 12

นายวิชา คงราช 184 คะแนน

หมายเลข 13

นายสมพร นาละมัน 171 คะแนน

หมายเลข 3

นายบัลลังภ์ สุขวิทย์ 89 คะแนน

หมายเลข 14

นายประเสริฐ เหงี่ยมสง่า 76 คะแนน

หมายเลข 7

นายอนันตศักดิ์ สุนทรมัฎฐ์ 72 คะแนน

หมายเลข 4

นางสาวจุไรรัตน์ คงราช 69 คะแนน

หมายเลข 6

นางสาวแอน สงแก้ว 67 คะแนน

หมายเลข 2

นางวราภรณ์ เตชะนิยม 60 คะแนน

หมายเลข 5

นางสาวโสรยา ศรีสุธรรม 51 คะแนน

หมายเลข 15

นายประะดิษฐ์ เส็นหลำ 47 คะแนน

หมายเลข 16

นายรณภพ ไชยเพ็ชร์ 27 คะแนน