notice

สรุปข้อมูล อปท. ทั่วประเทศ

ข้อมูลอัปเดตเมื่อ วันที่

จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน7,849 แห่ง

*ไม่รวม กทม.

อบจ.

76 แห่ง

ทน.

30 แห่ง

ทม.

195 แห่ง

ทต.

2,247 แห่ง

อบต.

5,300 แห่ง

อปท. รูปแบบพิเศษ

1 แห่ง