notice อปท.สามารถดาวน์โหลดคู่มือแนะนำวิธีการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล ผถ./สถ. ที่เมนู "คำถามที่พบบ่อย" สำหรับ อบต. (ข้อมูลตามคำสั่ง คสช.) ใช้งานตามหัวข้อ 3-5 และ 11-13

ผู้ดำรงตำแหน่ง

ข้อมูลอัปเดตเมื่อ วันที่
เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่
ผู้ดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหาร
นายสนาน หวังผล

ตำแหน่ง นายกฯ

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 27/03/2568

นายสมบัติ เทพอักษร

ตำแหน่ง รองนายกฯ

วันที่ดำรงตำแหน่ง 14/05/2564 - 27/03/2568

นายสำราญ กสิคุณ

ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกฯ

วันที่ดำรงตำแหน่ง 14/05/2564 - 27/03/2568

นายทัพพงษ์ เกิ้อชาติ

ตำแหน่ง เลขานายกฯ

วันที่ดำรงตำแหน่ง 14/05/2564 - 27/03/2568

ผู้ดำรงตำแหน่งฝ่ายสภา
นายอภิสิทธิ์ แซ่อ๋อง

ตำแหน่ง ประธานสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 06/05/2564 - 10/02/2564

นายวิชา คงราช

ตำแหน่ง รองประธานสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 06/05/2564 - 10/02/2564

นายธนัช ตัวตน

ตำแหน่ง เลขาสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 06/05/2564 - 10/02/2564

นางสาวพวงพรรณ ธรรมวณิช

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 10/02/2564

นางจิตรา หวังผล

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 10/02/2564

นายเวธิต แสวงชอบ

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 10/02/2564

นายศุภพงศ์ ประพฤติดี

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 10/02/2564

นายกฤษดา กิจค้า

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 10/02/2564

นายชัยรัตน์ หลานไทย

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 10/02/2564

นายสมเกียรติ ชัยบุตร

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 10/02/2564

นายสุนันท์ หมาดสาหรน

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 10/02/2564

นายศราวุธ หวังผล

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 10/02/2564

นายชวลิต โกมล

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 10/02/2564