notice อปท.สามารถดาวน์โหลดคู่มือแนะนำวิธีการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล ผถ./สถ. ที่เมนู "คำถามที่พบบ่อย" สำหรับ อบต. (ข้อมูลตามคำสั่ง คสช.) ใช้งานตามหัวข้อ 3-5 และ 11-13

จำนวนผู้สมัคร

ข้อมูลอัปเดตเมื่อ วันที่

จำนวนผู้สมัครผู้บริหารและสมาชิกภารายจังหวัด

อัตราส่วนผู้สมัครผู้บริหารเทียบกับสมาชิกสภา

อัตราส่วนผู้บริหารแยกตามเพศ

อัตราส่วนสมาชิกสภาแยกตามเพศ

ช่วงอายุผู้สมัครผู้บริหารและสมาชิกสภา

ระดับการศึกษาของผู้สมัครผู้บริหารและสมาชิกสภา