notice

จำนวนผู้สมัคร

ข้อมูลอัปเดตเมื่อ วันที่

จำนวนผู้สมัครผู้บริหารและสมาชิกภารายจังหวัด

อัตราส่วนผู้สมัครผู้บริหารเทียบกับสมาชิกสภา

อัตราส่วนผู้บริหารแยกตามเพศ

อัตราส่วนสมาชิกสภาแยกตามเพศ

ช่วงอายุผู้สมัครผู้บริหารและสมาชิกสภา

ระดับการศึกษาของผู้สมัครผู้บริหารและสมาชิกสภา